Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 0 0

W Lublinie działa kilka organizacji pozarządowych świadczących wsparcie cudzoziemcom. Oferują one pomoc w zakresie nauki języka polskiego, porad prawnych, psychologicznych.

Organizacje pozarządowe wspierające cudzoziemców

Caritas Archidiecezji Lubelskiej - Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom

- zakres działania: pomoc prawna
poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godzinach 9-14.00,
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 (wejście od Alei Unii Lubelskiej 15, pokój 20,21,22
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
tel./fax (+48 81) 743-71-86

Centrum Wolontariatu

- zakres działania: pomoc prawna
- ul. Jezuicka 4/5
20-113 Lublin
Biuro, nr tel.: (+48 81) 534-26-52
Armine Ożga - Margaryan nr tel. (+48) 606-188-913

Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa

- zakres działania: pomoc prawna
- Centrum Porad Prawnych dla Uchodźców w siedzibie fundacji, pok. 83
Koordynatorka: Sylwia Paduchowska (+48 81) 743-68-05
Infolinia dla uchodźców: (+48) 606-703-933
Porady dla cudzoziemców, nr tel. 881-917-171
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Stowarzyszenie "Dla Ziemi"

Bratnik 5, 21-132 Kamionka
tel.: (+48) 603-882-082
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Zakres działania:

1. projekt z EFI:"Chcemy mieszkać w Polsce"

realizowany od lutego 2014 do czerwca 2015.
grupa docelowa: głównie osoby z pobytem tolerowanym, ale także osoby objęte abolicją.

W ramach projektu, który tylko częściowo jest prowadzony w Lublinie, odbędą się:

- kursy zawodowe, oddzielnie dla kobiet i mężczyzn,
- lekcje języka polskiego, przygotowujące do tych kursów, (rozpoczną się prawdopodobnie w połowie marca).
- lekcje wyrównawcze z języka polskiego dla dzieci, beneficjentów EFI,
- warsztaty edukacyjne i artystyczne w szkołach regionu, dotyczące wielokulturowości, prowadzone przez kobiety z różnych kręgów kulturowych,
- dopłaty do mieszkań,
- kampania informacyjna,
- wycieczki integracyjne.

2. projekt w ramach Funduszy Norweskich:"Głosem kobiet"

grupa docelowa: kobiety, głównie uchodźczynie. (Prawdopodobnie będą prowadzone warsztaty w szkołach.)
Projekt jest prowadzony w partnerstwie z norweską organizacją i obejmuje swoim zasięgiem Lublin, jako jeden z trzech ośrodków

Także Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie realizuje projekty w dziedzinie integracji cudzoziemców.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie

ul. Grodzka 7, 20-112 Lublin
tel. (+48 81) 466-53-35
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Pomoc dla cudzoziemców udzielana za zasadach ogólnych

Pomoc kierowana jest do cudzoziemców zamieszkujących na terenie całego miasta Lublin. Odnosi się do osób  legitymujących się zezwoleniem na osiedlenie, statusem uchodźcy, ochroną uzupełniającą, zgodą na pobyt ze względów humanitarnych, zgodą na pobyt tolerowany oraz obywateli UE, którzy uzyskali zgodę na pobyt w Polsce.
W zależności od indywidualnej sytuacji migranci mogą otrzymać następującą pomoc:

1) świadczenia pieniężne:

a) zasiłek stały,
b) zasiłek okresowy,
c) zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
d) zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
f) pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki,
g) świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
h) wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd;

2) świadczenia niepieniężne:

a) praca socjalna,
b) bilet kredytowany,
c) składki na ubezpieczenie zdrowotne,
d) składki na ubezpieczenia społeczne,e) pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
f) sprawienie pogrzebu,
g) poradnictwo specjalistyczne,
h) interwencja kryzysowa,
i) schronienie,
j) posiłek,
k) niezbędne ubranie,
l) usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,
m) specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
n) mieszkanie chronione,
o) pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,
q) pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie – w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych.

Pomoc dla cudzoziemców mająca na celu wspieranie procesu integracji

Pomoc ta skierowana jest do cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i w ciągu 60 dni od uzyskania decyzji w w/w sprawie zwrócili się z wnioskiem o udzielenie pomocy mającej na celu wspieranie procesu integracji.

Pomoc udzielania jest w ramach realizacji indywidualnego programu integracji cudzoziemca, który zawiera wzajemne uzgodnienia i zobowiązania, co do działań mających na celu adaptację cudzoziemca do życia w Polce.

W ramach realizacji programu integracyjnego cudzoziemcy otrzymują:

Świadczenia  pieniężne

- świadczenia na utrzymanie

- zasiłki przeznaczone są w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny oraz opłaty mieszkaniowe.

- świadczeń pieniężnych na pokrycie opłat związanych z nauką języka polskiego.

Specjalistyczne poradnictwo

- psychologiczne, prawne i rodzinne.

Jednocześnie, każdy cudzoziemiec otrzymuje szczegółowe informacje na temat konieczności dopełnienia formalności związanych z pobytem na terytorium RP takich jak: zameldowanie, nadanie numeru PESEL, korzystanie ze świadczeń służby zdrowia, rejestracja w Miejskim Urzędzie Pracy. Ponadto świadczona jest pomoc przy: opracowywaniu pism i podań, wypełnianiu wniosków i formularzy, kompletowaniu dokumentów, wynajmowaniu mieszkań i kontaktach ze środowiskiem lokalnym.

Praca socjalna

W ramach pracy socjalnej na rzecz rodzin dotkniętych trudną sytuacją życiową podejmowane są działania zorientowane na: edukację dzieci cudzoziemców,  korzystanie z usług medycznych finansowanych ze środków publicznych, zwolnienie cudzoziemców z opłat za wydanie kart pobytu itp., przezwyciężanie bezdomności wśród cudzoziemców. Ponadto migranci systematycznie mobilizowani są do podejmowania aktywności zawodowej i wykorzystywania własnego potencjału w pokonywaniu trudności życiowych.

Aby otrzymać pomoc nalezy zgłosić sie do pracownika socjalnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca. Adres właściwego pracownika można wyszukać na stronie: www.mopr.lublin.pl w zakładce "gdzie się udać".

Należy pamiętać, że zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - prawo do świadczeń z pomocy społecznej, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, przysługuje:

1) cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

a) na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa
w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,

b) w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany – w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego;

2) mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe
z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043, z późn. zm.), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto, zgodnie z art.5a. w/w ustawy o pomocy społecznej:

Prawo do świadczeń w formie interwencji kryzysowej, schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego przysługuje cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zaświadczenia, o którym mowa w art. 170 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach tj. wydawanego tym cudzoziemcom, co do których istnieje domniemanie, że są ofiarami handlu ludźmi w rozumieniu art. 115 § 22 Kodeksu karnego lub na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 176 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach tj. wydawanego tym cudzoziemcom, którzy otrzymali zezwolenie na pobyt czasowy dla ofiar handlu ludźmi ze względu na spełnianie określonych w w/w artykule warunków.

Od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2014 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie realizuje projekt "Mieszkanie i praca - integracja cudzoziemców w Lublinie" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców. Projekt skierowany jest bezpośrednio do osób legitymujących się statusem uchodźcy lub ochroną uzupełniającą, natomiast pośrednio odnosi się również do społeczeństwa przyjmującego. Szczegółowymi celami projektu jest zapewnienie pracy, mieszkania a także możliwości kształcenia dla cudzoziemców oraz rozwoju dla ich dzieci.

Szczegóły dot. realizacji projektu, w tym opis rodzajów wsparcia dla cudzoziemców znajduje się na stronie www.mopr.lublin.pl  w zakładce: “Mieszkanie i praca”.

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.