Oceń: 0 0

Informacje szczegółowe o legalizacji pobytu w Polsce znajdują się na stronie Urzędu Do Spraw Cudzoziemców: www.udsc.gov.pl

Obywatele krajów trzecich:

1. Pobierz i wydrukuj wniosek. Jeżeli nie masz takiej możliwości, odpowiednie druki dostaniesz w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie, ul. Spokojna 4, pok. 50 (parter). Wnioski dostępne są na tej stronie.

2. Wypełnij wniosek czytelnie i w języku polskim.

3. Dołącz do niego:

a. 4 aktualne fotografie kolorowe 35x45 mm (u fotografa poproś o zdjęcie do dowodu osobistego);

b. informację starosty, dotyczącą tzw. testu rynku pracy jak to uzyskać (nie zawsze jest wymagana, sprawdź na stronie Urzędu Do Spraw Cudzoziemców, czy musisz to dołączyć do wniosku);

c. dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających ubieganie się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy;

d. potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej;

e. dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego;

f. dokumenty potwierdzające posiadanie stabilnego i regularnego źródła dochodu

g. dokumenty potwierdzające posiadanie wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania i podróży powrotnej do kraju pochodzenia;

h. dokumenty potwierdzające zapewnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania.

WYJĄTEK:

Wymóg dot. przedstawienia dokumentów potwierdzających posiadanie: stabilnego i regularnego źródła dochodu, ubezpieczenia zdrowotnego oraz zapewnionego miejsca zamieszkania nie dotyczy m.in.: małżonków obywateli polskich oraz ofiar handlu ludźmi.

4. Wniosek złóż w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie, ul. Spokojna 4, pok. 50 (parter). Podczas składania wniosku musisz przedstawić ważny dokument podróży, lub inny dokument potwierdzający twoją tożsamość.

5. Oczekuj na decyzję.

Obywatele Unii Europejskiej:

Jeżeli pobyt trwa do 3 miesięcy, cudzoziemiec nie ma obowiązku rejestrowania pobytu.

Jeżeli pobyt trwa ponad 3 miesiące, ale nie dłużej niż 5 lat:

1. Pobierz i wydrukuj wniosek. Jeżeli nie masz takiej możliwości, odpowiednie druki dostaniesz w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie, ul. Spokojna 4, pok. 256 (II piętro). Wnioski dostępne są na tej stronie.

2. Wypełnij wniosek czytelnie i w języku polskim.

3. Na stronie Urzędu Do Spraw Cudzoziemców znajdziesz informację co musisz dołączyć do wniosku.

4. Wniosek złóż w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie, ul. Spokojna 4, pok. 256 (II piętro).

5. Oczekuj na decyzję.