Oceń: 0 0

Informacje szczegółowe o legalizacji pobytu w Polsce znajdują się na stronie Urzędu Do Spraw Cudzoziemców: www.udsc.gov.pl

Obywatele krajów trzecich:

1. Pobierz i wydrukuj wniosek. Jeżeli nie masz takiej możliwości, odpowiednie druki dostaniesz w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie, ul. Spokojna 4, pok. 50 (parter). Wnioski dostępne są na tej stronie.

2. Wypełnij wniosek czytelnie i w języku polskim.

3. Dołącz do niego:

a. 4 aktualne fotografie kolorowe 35x45 mm (u fotografa poproś o zdjęcie do dowodu osobistego);

b. informację starosty, dotyczącą tzw. testu rynku pracy jak to uzyskać (nie zawsze jest wymagana, sprawdź na stronie Urzędu Do Spraw Cudzoziemców, czy musisz to dołączyć do wniosku);

c. dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających ubieganie się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy;

d. potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej;

e. dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego;

f. dokumenty potwierdzające posiadanie stabilnego i regularnego źródła dochodu

g. dokumenty potwierdzające posiadanie wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania i podróży powrotnej do kraju pochodzenia;

h. dokumenty potwierdzające zapewnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania.

WYJĄTEK:

Wymóg dot. przedstawienia dokumentów potwierdzających posiadanie: stabilnego i regularnego źródła dochodu, ubezpieczenia zdrowotnego oraz zapewnionego miejsca zamieszkania nie dotyczy m.in.: małżonków obywateli polskich oraz ofiar handlu ludźmi.

4. Wniosek złóż w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie, ul. Spokojna 4, pok. 50 (parter). Podczas składania wniosku musisz przedstawić ważny dokument podróży, lub inny dokument potwierdzający twoją tożsamość.

5. Oczekuj na decyzję.

Obywatele Unii Europejskiej:

Jeżeli pobyt trwa do 3 miesięcy, cudzoziemiec nie ma obowiązku rejestrowania pobytu.

Jeżeli pobyt trwa ponad 3 miesiące, ale nie dłużej niż 5 lat:

1. Pobierz i wydrukuj wniosek. Jeżeli nie masz takiej możliwości, odpowiednie druki dostaniesz w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie, ul. Spokojna 4, pok. 256 (II piętro). Wnioski dostępne są na tej stronie.

2. Wypełnij wniosek czytelnie i w języku polskim.

3. Na stronie Urzędu Do Spraw Cudzoziemców znajdziesz informację co musisz dołączyć do wniosku.

4. Wniosek złóż w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie, ul. Spokojna 4, pok. 256 (II piętro).

5. Oczekuj na decyzję.

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.