Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 0 0

W Lublinie można podróżować autobusami bądź trolejbusami.

Rodzaje i zasady korzystania z biletów

Przewozy osób środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie są odpłatne i odbywają się na podstawie:

1) biletów jednoprzejazdowych – przez które należy rozumieć bilety uprawniające do jednokrotnego przejazdu na dowolnej trasie maksymalnie od przystanku początkowego do końcowego, bez możliwości przesiadania się do innego pojazdu, ważnych od momentu skasowania; nieokazanie biletu jednorazowego podczas kontroli wyklucza złożenie reklamacji

2) biletów jednoprzejazdowych sprzedawanych w karnecie pięcioprzejazdowym – przez które należy rozumieć bilety, które po oderwaniu z karnetu pojedynczego egzemplarza wzdłuż zaznaczonej perforacji i skasowaniu go uprawniają do jednokrotnego przejazdu na dowolnej trasie maksymalnie od przystanku początkowego do końcowego, bez możliwości przesiadania się do innego pojazdu; nieokazanie takiego biletu podczas kontroli wyklucza złożenie reklamacji

3) biletów czasowych – przez które należy rozumieć bilety uprawniające do wielokrotnych przejazdów na dowolnych trasach z możliwością przesiadania się do innych pojazdów, w czasie określonym na bilecie liczonym od momentu jego skasowania, bilet czasowy bez względu na określony na nim czas, w pojeździe w którym został skasowany, jest ważny na całej długości trasy, tj. do przystanku końcowego; nieokazanie biletu czasowego podczas kontroli wyklucza złożenie reklamacji

4) biletów okresowych – przez które należy rozumieć bilety uprawniające do wielokrotnych przejazdów na liniach na jakie zostały zakupione, w okresie ich ważności określanym w momencie zakupu; bilety okresowe występują jako:

bilety imienne – z których może korzystać wyłącznie osoba, której dane osobowe widnieją na bilecie

bilety na okaziciela – z których może korzystać każda osoba; nieokazanie biletu na okaziciela podczas kontroli wyklucza złożenie reklamacji

bilety rodzinne – przez które należy rozumieć bilety dla rodzin wielodzietnych mieszkających stale w Lublinie pod wspólnym adresem, posiadających minimum czworo dzieci własnych lub przysposobionych w wieku do 18 lat, jeżeli kształcą się dalej – do ukończenia 25 lat, zaś w przypadku dzieci niepełnosprawnych bez ograniczenia wieku. Z biletu może korzystać każdy członek rodziny, którego dane widnieją na bilecie, pojedynczo lub wspólnie z uprawnionymi osobami. Każdemu członkowi rodziny wielodzietnej przysługuje jeden egzemplarz biletu rodzinnego. Bilet jest ważny przez 12 kolejnych pełnych miesięcy, należy go nabyć w przedsprzedaży, bądź w pierwszym dniu danego miesiąca kalendarzowego rozpoczynającego okres ważności biletu

5) biletów specjalnych w Strefie Płatnego Parkowania - przez które należy rozumieć bilety jednoprzejazdowe uprawniające do przejazdu środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecanego przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie, na obszarze i ulicach określonych uchwałą nr 222/XIV/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 20 października 2011 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Lublin oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania. Bilet specjalny w Strefie Płatnego Parkowania uprawnia wyłącznie do jednokrotnego przejazdu w dni robocze pojazdem, którego trasa przebiega w obrębie granic Strefy Płatnego Parkowania, począwszy od pierwszego przystanku w granicy tej strefy do pierwszego przystanku po wyjeździe z tej strefy. Bilet specjalny w Strefie Płatnego Parkowania nie uprawnia do przejazdu w komunikacji nocnej oraz do przesiadania się do innego pojazdu. Przejazdy w wymienionej strefie mogą odbywać się również na podstawie innych biletów, o których mowa w uchwale.

PKT

OSOBY UPRAWNIONE DO PRZEJAZDÓW BEZPŁATNYCH
PODSTAWA UPRAWNIENIA/DOK. POŚWIADCZAJĄCE  UPRAWNIENIA

1
Posłowie na Sejm i Senatorowie
Legitymacja Posła, Senatora

2
Inwalidzi wojenni, wojskowi, których niepełnosprawność powstała w związku z pełnieniem niezawodowej  służby  wojskowej  oraz inwalidzi  będący ofiarami represji  okresu wojennego i powojennego
Książka inwalidy wojennego, wojskowego lub legitymacja osoby represjonowanej - wystawione przez organ rentowy

3
Przewodnicy towarzyszący inwalidom wojennym, wojskowym oraz inwalidom będącym ofiarami represji okresu wojennego i powojennego zaliczonym do znacznego stopnia niepełnosprawności czyli "całkowicie niezdolnym do pracy i niezdolnym do samodzielnej egzystencji"
Książka inwalidy wojennego, wojskowego lub legitymacja  osoby represjonowanej - okazana przez inwalidę

4
Uczniowie realizujący obowiązek szkolny w przedszkolach specjalnych, szkołach specjalnych lub w oddziałach specjalnych i integracyjnych oraz ich opiekunowie w przejazdach z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem, prawo to jest ograniczone do przejazdu najkrótszą drogą
Uczeń;
Legitymacja przedszkolna MENiS - II/181/2;
Legitymacja szkolna MENiS-II/182/2;
Legitymacja szkolna ART-II/293/3
Opiekun - zaświadczenie wydane dla opiekuna ucznia MI-I/2002

PKT

OSOBY UPRAWNIONE DO PRZEJAZDÓW  ULGOWYCH
PODSTAWA UPRAWNIENIA/DOK. POŚWIADCZAJĄCE UPRAWNIENIA

1
Studenci* polskich szkół wyższych
Ważna legitymacja studencka wydana przez polską szkołę wyższą

2
Kombatanci
Zaświadczenie lub legitymacja kombatancka

3
Osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
Zaświadczenie lub legitymacja wydane przez organy administracji państwowej
student – jest to osoba kształcąca się na studiach pierwszego (studia licencjackie lub inżynierskie) lub drugiego stopnia (studia magisterskie) – Prawo o szkolnictwie wyższym art.2 ust. 1 pkt. 18k i 5 (Dz.U. z 2005r. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.).
 
Bilet Elektroniczny

Karta Biletu Elektronicznego to nowoczesny i wielofunkcyjny nośnik Elektronicznych Biletów Okresowych komunikacji miejskiej w Lublinie. W listopadzie 2008 r. zastąpiła dotychczasowe tradycyjne papierowe bilety okresowe.

Karta ma formę i wielkość zwykłej plastikowej karty bankomatowej i jest kartą zbliżeniową, bezstykową. Dla użytkownika to przede wszystkim korzyści:

  • łatwe i szybkie kodowanie biletu
  • bezpieczeństwo transakcji
  • powszechna dostępność punktów sprzedaży Elektronicznych Biletów Okresowych
  • nowoczesność i wielofunkcyjność Karty
  • trwałość Karty
  • łatwość i wygoda w posługiwaniu się Kartą
  • możliwość odtworzenia zakodowanego na Karcie Elektronicznego Biletu Okresowego w przypadku zgubienia lub kradzieży Karty.

Źródło: www.mpk.lublin.pl